Podmínky ochrany osobních údajů

Tímto uděluji ubytování Chalupa Sluníčko (dále jen  "správce") v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") svobodný a jednoznačný souhlas se zpracováním mých osobních údajů (dále jen "souhlas"), a to za níže uvedených podmínek:

Účel zpracování osobních údajů

  • péče o zákazníky,
  • nabízení služeb ubytování Chalupa Sluníčko.

Rozsah osobních údajů

  • identifikačních údajů (jméno, příjmení)
  • kontaktních údajů (email, telefon).

Doba zpracování osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze po dobu 10 let ode dne poskytnutí souhlasu. Po uplynutí této doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje třetím osobám.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má právo kdykoliv bez jakéhokoliv omezení či poškození odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to buď na adrese sídla správce nebo na emailové adrese slunicko.cenkovice@gmail.com.

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

  • práva na přístup k osobním údajům (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány - čl. 15 nařízení GDPR);
  • práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů - čl. 16 nařízení GDPR);
  • práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR);
  • práva na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);
  • právo na přenositelnost údajů (subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR);
  • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Závěr

Zaškrtnutím tlačítka souhlasu ve formuláři "Poptávka ubytování", potvrzuji, že jsem srozuměn s Podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuji svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuji.